Privacy Policy

RKSV Olympia Schinveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
RKSV Olympia Schinveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als RKSV Olympia Schinveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door RKSV Olympia Schinveld verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie en/of uitnodigingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Aanmelding van lidmaatschap bij RKSV Olympia Schinveld en impliciet het lidmaatschap bij
de KNVB.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Olympia Schinveld de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– (Mobiel) Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Olympia Schinveld opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door RKSV Olympia Schinveld verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Olympia Schinveld de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Olympia Schinveld opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door RKSV Olympia Schinveld verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Olympia Schinveld de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door RKSV Olympia Schinveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

RKSV Olympia Schinveld is uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de KNVB
verplicht de op het inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de KNVB
omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de KNVB wordt. Deze gegevens worden
tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNVB.

De KNVB kan de adresgegevens aan derden verstrekken i.v.m. reclame-, marketing- en
onderzoeksdoeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RKSV Olympia Schinveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens RKSV Olympia Schinveld van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Sportlink

Klik hier voor informatie van Sportlink inzake AVG
Klik hier voor de algemene voorwaarden van Sportlink
Klik hier voor de verwerkers of bewerkersovereenkomst tussen Sportlink en verenigingen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
Contactgegevens
RKSV Olympia Schinveld
Anjerstraat 16
6451 HD Schinveld
[email protected]